Home

Re

1894 views

2 posts

Last post 05/03/2007

   Original post

   ß íèêóäà íå ïðîïàäàë. ß âñ¸ âðåìÿ áûë ãäå-òî ðÿäîì. Ïðîñòî æèçíü íàñûùåíà, è íå âñåãäà åñòü íàéòè âîçìîæíîñòü äëÿ ëþáèìîãî ôîðóìà.

    Миш...чёт тебя куда-то не туда...
    зачем повторная тема?